logotyp

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i målet om Västlänken i Göteborg

Mål: Ö 2591-18
Högsta domstolen har i dag beslutat att inte bevilja prövningstillstånd i målet om tillstånd att anlägga järnvägsprojektet Västlänken i Göteborg.

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt gav, efter att regeringen beslutat att Västlänken är tillåtlig, Trafikverket tillstånd enligt miljöbalken för anläggandet av järnvägsprojekten Västlänken och Olskrokens planskildhet i Göteborg. Tillståndsdomen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljööverdomstolen beslutade med undantag för ett villkor att inte ge prövningstillstånd i målet och att tillståndet skulle få tas i anspråk.

Flera enskilda, bolag och föreningar har överklagat Mark- och miljööverdomstolens beslut till Högsta domstolen.

Högsta domstolen har i dag beslutat att inte ge prövningstillstånd i målet.