logotyp

Överklaganden om ny skola i centrala Partille avvisas

Mål: 13770-18
Förvaltningsrätten anser inte att tjänstemannabeslut fattat den 20 oktober 2018 angående ny skola i centrala Partille kommun utgör ett överklagbart kommunalt beslut. Överklagandena avvisas därför i denna del. Vidare anser förvaltningsrätten inte att det är visat att Utbildningsnämndens beslut den 24 oktober 2018 att anteckna information till protokollet var olagligt och beslutet står därför fast.

Ett stort antal kommunmedlemmar har överklagat följande två beslut:

  1. Tjänstemannabeslut fattat av förvaltningschef vid utbildningsförvaltningen i protokoll från samverkan beslutade den 20 oktober 2018 avseende öppnandet av en ny skola i centrala Partille kommun. Förvaltningschefen beslutade att eleverna i årskurserna 7–9 från Björndammens skola samt Furulundsskolan från och med höstterminen 2019 erbjuds placering på nya skolan i centrala Partille.
  2. Beslut av Utbildningsnämnden i Partille kommun den 24 oktober att anteckna information till protokollet om samverkan av ny central skolenhet och berörda enheter.

Ovanstående beslut får endast överklagas genom laglighetsprövning. Vid en sådan får domstolen inte pröva om beslutet är lämpligt.

Prövningen omfattar endast frågan om beslutet är lagligt.
Förvaltningsrätten har vid sin prövning kommit fram till att tjänstemannabeslut fattat den 20 oktober 2018 angående ny skola i centrala Partille kommun inte utgör ett överklagbart kommunalt beslut. Överklagandet ska därför avvisas i denna del. Förvaltningsrätten har vid sin prövning vidare kommit fram till att nämnden har haft rätt att anteckna information om samverkan av ny central skolenhet och berörda enheter till protokollet. Överklagandena avslås därför i denna del.

– Utifrån underlaget i målet anser förvaltningsrätten att förvaltningschefen inte haft beslutanderätt att fatta det beslut som togs den 20 oktober 2018. Beslutet i fråga utgör därför inte ett överklagbart kommunalt beslut och kan inte prövas av förvaltningsrätten. Vidare anser förvaltningsrätten att nämndbeslutet inte kan uppfattas på något annat sätt än att nämnden har beslutat att anteckna inkommen information, vilket inte kan anses strida mot någon av grunderna i 13 kap. 8 § kommunallagen, säger tf. rådmannen Jenny Alrud.

Faktaruta

En kommunmedlem har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövat genom att överklaga det hos förvaltningsrätten, som då gör en laglighetsprövning. Den som klagar ska visa något av följande:

  • att beslutet inte har kommit till på lagligt sätt,
  • att beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen,
  • att det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
  • att beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan inte ta hänsyn till andra omständigheter än dessa.
Domstolen får inte pröva det överklagade beslutets lämplighet och kan inte heller sätta något annat beslut i det överklagade beslutets ställe