Patent- och marknadsöverdomstolen meddelar dom i mål om patentintrång

Mål: PMT 360-18
Patent- och marknadsöverdomstolen har i dag meddelat en dom som innebär att ett av ABB:s tidigare patent fastställts vara ogiltigt såvitt avser Sverige. Det innebär bland annat att ABB inte ska få det skadestånd om drygt 200 miljoner kr som tidigare dömts ut.

Sedan ABB väckt talan mot tre bolag för patentintrång i ett av ABB:s europeiska patent yrkade bolagen att ABB:s patent skulle ogiltigförklaras såvitt avser Sverige. Patentet avsåg bland annat en anläggning för överföring av elektrisk effekt och uppfinningen enligt patentet har använts vid uppförandet av högspänningsnätet Sydvästlänken.

Underinstansen kom fram till att patentet var giltigt och tilldömde ABB ett skadestånd om drygt 200 miljoner kr. Målet överklagades till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Patent- och marknadsöverdomstolen har i dag meddelat en dom som innebär att patentet, som numera löpt ut, har varit ogiltigt såvitt avser Sverige och att något patentintrång därmed inte kunnat ske. ABB har därför inte rätt till skadestånd.