logotyp

Sanktionsavgift för överträdelse av arbetsmiljöföreskrifter

Mål: 5083-18
En arbetsgivare har ett mycket långtgående ansvar för arbetsmiljön. En truckförare ska ha ett skriftligt tillstånd för att få använda truck och den arbetsgivare som i strid med detta krav låter en arbetstagare köra truck ska betala en sanktionsavgift.

Förvaltningsrätten har funnit att den aktuella arbetsgivaren, trots att den vidtagit åtgärder som att utfärda tillstånd och informera arbetstagaren om att den inte får köra truck, inte i tillräcklig utsträckning har lett och organiserat arbetet så att olyckor kan undvikas. Arbetsgivaren har därför, genom passivitet, låtit arbetstagaren köra truck i strid med arbetsmiljöföreskrifter och ska påföras en sanktionsavgift.

Förvaltningsrätten har inte funnit skäl att sätta ner sanktionsavgiften och har därför bifallit Arbetsmiljöverkets ansökan.