logotyp

Beslut om flytt av högstadieenheter i Partille kommun upphävs

Mål: 4756-19
Förvaltningsrätten anser att kommunfullmäktige i Partille kommuns beslut den 26 mars 2019 om att flytta två högstadieenheter till en ny skola inte har kommit till på ett lagligt sätt.

Ett stort antal kommunmedlemmar i Partille kommun har överklagat kommunfullmäktiges beslut om att Björndammens skola och Furulunds skola från och med läsårsstart 2019 övergår till att vara för årskurserna F-6 och att årskurserna 7-9 på de bägge skolorna då flyttas till den nya skolenheten Kulturum i centrala Partille.

Beslutet kan endast överklagas genom laglighetsprövning. Vid en sådan får domstolen inte pröva om beslutet är lämpligt. Prövningen omfattar endast frågan om beslutet är lagligt.

Förvaltningsrätten har vid sin prövning kommit fram till att tillkännagivandet inför kommunfullmäktiges ärende inte har varit tillräckligt tydligt. Enligt kommunallagen ska de ärenden som ska behandlas på kommunfullmäktiges sammanträden tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka innan sammanträdesdagen. Ärendena i tillkännagivandet ska vara tydligt och fullständigt angivna. Syftet med detta är att fullmäktiges ledamöter och kommunmedlemmar ska få god information om vad som ska avhandlas på fullmäktiges sammanträden.

– Det överklagade beslutet om att flytta högstadieenheter har ett stort allmänintresse, men kommunen har i tillkännagivandet trots detta inte tillräckligt tydligt beskrivit vad ärendet handlade om. Beslutet har därför inte kommit till på ett lagligt sätt enligt kommunallagen och ska därför upphävas, säger rådmannen Ann Rittri.

Faktaruta

En kommunmedlem har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövat genom att överklaga det hos förvaltningsrätten, som då gör en laglighetsprövning. Den som klagar ska visa något av följande:

  • att beslutet inte har kommit till på lagligt sätt,
  • att beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen,
  • att det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
  • att beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan inte ta hänsyn till andra omständigheter än dessa. Domstolen får inte pröva det överklagade beslutets lämplighet och kan inte heller sätta något annat beslut i det överklagade beslutets ställe.