logotyp

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

Mål: 988-18
Högsta förvaltningsdomstolen har prövat förutsättningarna för att bevilja ekonomiskt bistånd för en tandläkarundersökning som redan har genomförts.

Högsta förvaltningsdomstolen uttalade bl.a. att en ansökan om bistånd för tandvårdskostnader inte kan avslås enbart med hänvisning till att sökanden inte i förväg lämnat in ett kostnadsförslag till socialnämnden. Då behovet av tandvård redan var sörjt för vid nämndens prövning och det inte var fråga om tandvård av akut karaktär hade nämnden haft fog för sitt beslut att avslå ansökan.

Bifogade filer