logotyp

Färdtjänstnämnden har inte haft rätt att begränsa antalet resor

Mål: 3458-19, 3464-19, 6300-19, 6302-19
Färdtjänstnämnden har gjort gällande att begränsningen av antalet färdtjänstresor varit ett politiskt beslut som inte går att överklaga enligt färdtjänstlagen. Idag har förvaltningsrätten i de första fyra av ett flertal mål bedömt att individuella och överklagbara beslut har fattats för varje klagande genom det informationsbrev som nämnden skickat ut. Färdtjänstnämnden har inte visat att det funnits förutsättningar att begränsa klagandenas färdtjänsttillstånd. Besluten har därför upphävts. Detta innebär att klagandena fortfarande har rätt till ett obegränsat antal resor.

Klagandena i målen har sedan tidigare tillstånd för rullstolstaxi med ett obegränsat antal resor.

I landstingsfullmäktiges budgetbeslut för år 2019 angavs bl.a. att resetilldelningen för färdtjänstresor med rullstolstaxi skulle begränsas till 500 resor per år. Färdtjänstnämnden anser att beslutet att begränsa antalet resor endast är överklagbart med stöd av bestämmelserna om laglighetsprövning i kommunallagen.

Av utredningen framgår emellertid att färdtjänstnämnden skickat ut ett informationsbrev till resenärerna där de fick veta att de från och med år 2019 endast tilldelas ett begränsat antal resor. Av brevet framgick vilka som omfattas av begränsningen, hur deras färdtjänsttillstånd begränsas och hur de ska gå till väga för att ansöka om fler resor. Förvaltningsrätten har därför funnit att brevet är utformat så att det har handlingsdirigerande och faktisk verkan för klagandena och att informationen därför utgör ett förvaltningsbeslut som får överklagas med stöd av färdtjänstlagen.

Då färdtjänstnämnden inte anfört att klagandenas behov av färdtjänst har förändrats eller att det för övrigt finns skäl för ändring av villkoren har den inte haft rätt att ompröva färdtjänst­tillstånden. Förvaltningsrätten upphäver därför besluten och klagandenas tidigare tilldelningsbeslut med obegränsat antal resor gäller alltså fortfarande.