Förvaltningsrätten i Stockholm logotyp

Kammarkollegiets IT-upphandlingar ska göras om

Mål: 5387-19, 5461-19, 5463-19, 5479-19, 5503-19, 5599-19, 5600-19, 5636--5639-19, 5641--5643-19, 5645-19, 5647-19, 5658-19, 5662-19
Förvaltningsrätten har idag beslutat att två av Kammarkollegiets upphandlingar avseende ramavtal för konsulttjänster inom IT-området ska göras om då upphandlingsunderlaget utformats i strid med likabehandlingsprincipen.

Ett flertal företag har ansökt om överprövning av Kammarkollegiets upphandlingar av IT-tjänster och begärt att upphandlingarna ska rättas eller göras om. Ansökningarna omfattar sammantaget anbudsområdena 2–7 i vardera av Kammarkollegiets upphandlingar av IT-konsulttjänster, region Östra (23.3.7069-17) och region Norra (23.3.7068-17).

Flera av sökandena har bl.a. invänt mot hur utvärderingen av anbudspris har utformats.

Förvaltningsrätten har i en gemensam dom idag funnit att den utvärderingsmodell som tillämpats i upphandlingarna står i strid med upphandlingslagstiftningen. Modellen har inneburit att anbudspriser understigande vissa förutbestämda nivåer inte genererat något ytterligare mervärde i urvalsprocessen. Anbudsgivarna har därigenom varit förhindrade att utmärka sig genom att erbjuda mer förmånliga priser än sina konkurrenter. Utvärderingsmodellen hindrar att objektivt sett mer ekonomiskt fördelaktiga anbud premieras i tilldelningen utan att det finns sakliga skäl för detta.

–  Upphandlingsunderlaget har alltså utformats i strid med likabehandlingsprincipen och förvaltningsrätten har på den grunden beslutat att upphandlingarna ska göras om i dessa delar, säger rådmannen David Wahren.

Sökandenas övriga invändningar som bl.a. har att göra med hur vissa certifikat ska poängsättas vid utvärderingen har därför inte prövats av förvaltningsrätten.

Kontakt

David WahrenRådman