logotyp

Dom i mål om serveringstillstånd

Mål: 6343-18
Förutsättningar för att återkalla ett serveringstillstånd har i ett visst fall inte ansetts föreligga när tillståndshavaren efter det att omprövningsärendet inletts har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med de missförhållanden som föranlett omprövningen.

Ett bolag med tillståndspliktig serveringsverksamhet i Stockholms kommun hade tidigare meddelats en erinran med anledning av restförda skatteskulder. Kommunen inledde därefter ett nytt ärende rörande bolagets serveringstillstånd, i vilket kom fram att bolaget efter beslutet om erinran hade restförts på nytt och underlåtit att fullgöra sin uppgiftsskyldighet till Skatteverket. Detsamma gällde bolagets företrädare och ett närstående bolag. Godkännande för F skatt hade återkallats för företrädaren och närståendebolaget. Kommunen återkallade bolagets serveringstillstånd utan föregående varning på grund av allvarlig ekonomisk misskötsamhet.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att ingripanden mot serveringstillstånd är framåtsyftande och ska säkerställa att regelsystemet följs i framtiden. Erinran eller varning utgör förstahandsalternativ vid överträdelser av de villkor som gäller för tillståndet. Avsikten är att tillståndshavaren ska ges möjlighet att rätta till påtalade missförhållanden för att undgå återkallelse. Valet av åtgärd ska ske efter en helhetsbedömning av hur de missförhållanden som lagts till grund för omprövningen av tillståndet påverkar tillståndshavarens lämplighet. Det finns inte något hinder mot att vid lämplighetsprövningen beakta åtgärder som tillståndshavaren vidtagit först efter det att ett omprövningsärende inletts. En förutsättning är dock att åtgärderna är av ett slag som ger grundad anledning att anta att de missförhållanden som föranlett omprövningen inte kommer att upprepas. Det torde därmed främst handla om sådana åtgärder som är inriktade på att komma till rätta med orsakerna till missförhållandena.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att skatteskulderna hade betalats och uppgiftsskyldigheten till Skatteverket fullgjorts innan kommunen fattat sitt beslut. Vidare hade företrädaren och närståendebolaget på nytt ansökt om och godkänts för F-skatt. Dessa åtgärder var emellertid inte tillräckliga för att ligga till grund för ett antagande om att den ekonomiska misskötsamheten inte skulle upprepas. Av större betydelse var att fokus hade skiftats från verksamheten i det närstående bolaget till serveringsverksamheten och att bolaget hade anlitat externt stöd för att avhjälpa brister hänförliga till den ekonomiska förvaltningen. Med hänsyn till att åtgärderna var ägnade att säkerställa att missförhållandena i fråga inte skulle uppkomma på nytt hade bolaget övertygande visat att det hade vilja och förmåga att seriöst sköta den tillståndspliktiga rörelsen i fortsättningen. Det fanns därför inte förutsättningar för att återkalla serveringstillståndet.

Bifogade filer