logotyp

Beslutet om skolan i Västra Bökhult står fast

Mål: 2967-19
Kammarrätten har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet om skolan i Västra Bökhult i Älmhults kommun. Förvaltningsrättens dom och kommunens beslut står därför fast.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 att upphandla en bygg­entreprenad för uppförande av en skolbyggnad i Västra Bökhult. Entreprenaden ska överlåtas till ett privatägt bolag, som kommer att äga fastigheten. Enligt beslutet ska kommunen sedan hyra skol­byggnaden av detta bolag.

En medlem i kommunen överklagade kommunfullmäktiges beslut till Förvaltningsrätten i Växjö. Förvaltningsrätten avslog över­klagandet. Kommunmedlemmen överklagade därefter förvaltnings­rättens dom till kammarrätten.

– Kammarrätten har gått igenom allt material som finns i målet och kommit fram till att prövningstillstånd inte ska meddelas. Över­klagandet kommer därför inte att prövas av kammarrätten, förklarar tf. kammarrättsassessorn Albert Pettersson.

Kammarrättens beslut kan komma att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Faktaruta

Enligt bestämmelser i kommunallagen kan lagligheten av många typer av beslut som kommuner fattar prövas genom att de över­klagas till förvaltningsrätten. Sådana beslut kan överklagas av alla medlemmar i kommunen. Alla som är folk­bokförda i kommunen eller äger fastigheter där är kommun­medlemmar.

Förvaltningsrättens avgöranden i denna typ av mål kan överklagas till kammarrätten. För att kammarrätten ska ta upp ett sådant över­klagande till prövning krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd ges i fyra situationer:

  • när kammarrätten är tveksam till om förvaltningsrätten har dömt rätt
  • om det behövs för att kammarrätten ska kunna bedöma om förvaltningsrätten har dömt rätt
  • om det är viktigt att kammarrätten prövar målet för att andra domstolar ska få vägledning inför framtida bedömningar
  • när det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet, exempelvis om förvaltningsrätten har begått ett allvarligt fel i handläggningen.