logotyp

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Mål: 842-19
Ett amerikanskt s.k. DISC-bolag har inte ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av inkomstskattelagens bestämmelser om näringsbetingade andelar.

För att undvika att inkomster beskattas i flera bolagsled finns regler om att aktiebolag som äger andelar i andra aktiebolag under vissa förutsättningar inte ska beskattas för utdelningar och kapitalvinster på dessa andelar. Sådana andelar kallas näringsbetingade andelar. Även andelar i utländska motsvarigheter till ett svenskt aktiebolag kan vara näringsbetingade. Ett krav för att så ska vara fallet är enligt praxis att bolaget är ett inkomstskattesubjekt i hemlandet.

Målet i Högsta förvaltningsdomstolen gällde olika frågor kopplade till ett svenskt moderbolags innehav av andelar i ett amerikanskt s.k. DISC-bolag (Domestic International Sales Corporation). Huvudfrågan i målet var om det amerikanska dotterbolaget kunde anses utgöra ett inkomstskattesubjekt i hemlandet i den meningen att det motsvarade ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att det inte räcker med att konstatera att ett bolag formellt betraktas som ett skattesubjekt i hemlandet, utan en prövning måste också göras av om den skattemässiga behandlingen av bolaget i hemlandet är sådan att det även reellt kan anses utgöra ett skattesubjekt där.

Av utredningen i målet framgick att det amerikanska dotterbolaget – så länge som det var klassificerat som ett DISC-bolag – inte var föremål för någon inkomstbeskattning i USA. Den skattemässiga behandlingen av dotterbolaget i hemlandet var därför enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening inte sådan att det reellt kunde anses utgöra ett inkomstskattesubjekt där. Dotterbolaget motsvarade således inte ett svenskt aktiebolag och andelarna i det var därmed inte näringsbetingade.

Högsta förvaltningsdomstolen fann vidare att det amerikanska dotterbolaget inte var en i utlandet delägarbeskattad juridisk person och att inkomsterna i det inte kunde bli föremål för s.k. CFC-beskattning.