Hovrätten över Skåne och Blekinges logotyp
 

Frikännande dom i mål om hets mot folkgrupp

Mål: B 592-19
Ett inlägg på Sverigedemokraterna i Karlskronas Facebook-sida har inte ansetts straffbart som hets mot folkgrupp.

En gruppledare för Sverigedemokratera i Karlskrona publicerade i november 2017 ett inlägg på partiets Facebooksida. Hovrätten har nu prövat om texten ger uttryck för missaktning för muslimer på ett sätt som är straffbart som hets mot folkgrupp. Hovrätten har kommit fram till att inlägget faller utanför det straffbara området. Det har visserligen inslag som är nedsättande för muslimer. Texten syftade dock till att i en politisk kontext kommentera uppförandet av en minaret i Karlskrona, en fråga som debatterats flitigt. Inlägget gick inte ut till en bred allmänhet utan till personer som följde Facebooksidan och som kan antas ha varit intresserade av att följa debatten. Inlägget anses rymmas inom ramen för vad som är tillåtet enligt den yttrandefrihet som garanteras i Europakonventionen.

Faktaruta

- Den som i ett uttalande eller meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller annan grupp av personer med anspelning på bl.a. trosbekännelse, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år. (16 kap. 8 § brottsbalken).

- Med missaktning avses bl.a. uttalanden om en viss folkgrupp som är nedsättande för gruppens anseende.

- Domstolen måste ta hänsyn till yttrandefriheten enligt bl.a.Europakonventionen när straffbestämmelsen tillämpas. Sammanhanget, syftet och till vem uttalandena riktar sig har stor betydelse när den tolkningen görs.