logotyp

Förvaltningsrätten meddelar dom i mål om spåravgifter för skidspår vid Ormberget

Mål: 49-19
Sedan Luleå kommun beslutat införa spåravgifter vid Ormbergets skidspår har beslutet överklagats till Förvaltningsrätten i Luleå. Domstolen har endast delvis kunnat pröva överklagandet då en del av spåren ligger inom ett naturreservat. I den del målet avser spåravgifter utanför reservatet har domstolen funnit att beslutet om spåravgifter inte är olagligt. Överklagandet har därför avslagits.

Förvaltningsrätten i Luleå har i sin dom bedömt att frågan om att belägga skidspåren inom naturreservatets gränser med spåravgifter, inte kan prövas av domstolen eftersom en sådan prövning enligt praxis ska göras av länsstyrelsen. Domstolen har därför avvisat överklagandet i denna del.

I den del målet rör spåravgifter för skidspår som ligger utanför naturreservatet har domstolen funnit att de aktuella skidspåren kan jämställas med en anläggning där det är tillåtet att ta ut avgifter för nyttjandet. Domstolen anser heller inte att beslutet om spåravgifter strider mot allemansrätten. Överklagandet har därför i den delen avslagits.

Domstolen var enig i sin bedömning.

  • I den del domstolen har kunnat pröva målet i sak som s k laglighetsprövning, så har vi ansett att kommunens investeringar och insatser är sådana att skidspåren kan jämställas med en anläggning där avgifter får tas ut. Eftersom det är tillåtet att i övrigt nyttja terrängen kring spåren och exempelvis passera dem, har vi heller inte bedömt att avgiftsbeslutet strider mot allemansrätten, säger lagmannen Victoria Bäckström.