logotyp

Kommunfullmäktige får inte besluta om finansiering av flyglinje

Mål: 1803-18
Kammarrätten underkänner ett beslut av Karlstads kommun att medfinansiera flyglinjen Karlstad-Jönköping-Frankfurt. Kammarrätten anser att det endast är staten, genom Trafikverket, som får fatta ett sådant beslut.

Kommunfullmäktige i Karlstads kommun beslutade att medge Karlstad Airport AB rätt att ingå avtal med en flygoperatör och att medfinansiera linjen som flygoperatören skulle trafikera. Syftet var att främja det lokala näringslivet genom att minimera restiden till övriga europeiska länder.

Kammarrätten anser, till skillnad från Förvaltningsrätten i Karlstad, att beslutet strider mot EU:s lufttrafikförordning eftersom det är staten, för Sveriges del genom Trafikverket, som har att säkerställa ett minimiutbud av regelbunden lufttrafik genom beslut om allmän trafikplikt och finansiering. Eftersom beslutet har tillkommit i strid mot förordningen och avser något som inte är en kommunal angelägenhet är kommunfullmäktiges beslut olagligt. Kammarrätten upphäver därför beslutet.