logotyp

Skiljedom i en tvist om gasleveranser står fast

Mål: T 10191-17
Svea hovrätt har idag meddelat dom i ett mål om klander av en särskild skiljedom mellan ett ryskt bolag och ett ukrainskt bolag. Hovrättens dom innebär att det ryska bolagets talan avslås. Ytterligare två mål i hovrätten mellan samma parter väntas bli avgjorda under år 2020.

I början av år 2009 ingicks ett avtal om leverans av naturgas mellan det ryska bolaget Public Joint Stock Company Gazprom (Gazprom) och det ukrainska bolaget National Joint Stock Company Naftogaz of Ukraine (Naftogaz). Parterna ingick samma dag ett avtal om transitering av naturgasen genom Ukraina.

Med tiden uppstod tvist mellan parterna i anledning av avtalen och parterna påkallade skiljeförfaranden mot varandra vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Under 2017 och 2018 meddelades tre skiljedomar mellan parterna – en särskild skiljedom och en slutlig skiljedom i anledning av leveransavtalet samt en skiljedom i anledning av transiteringsavtalet.

Gazprom väckte talan angående ogiltighet eller klander avseende de tre skiljedomarna. Målen har handlagts av Svea hovrätt eftersom skiljeförfarandena ägde rum i Stockholm. Hovrättens dom idag avser den särskilda skiljedom som meddelades i skiljeförfarandet i anledning av leveransavtalet. Hovrätten har planerat huvudförhandling i de två andra målen (T 2826-18 och T 3250-18) under år 2020.

I skiljeförfarandet i anledning av leveransavtalet förekom yrkanden om bl.a. betalning samt ogiltighet och jämkning av vissa klausuler i avtalet. I skiljeförfarandet förlorade Gazprom när det gällde dessa frågor och Gazprom yrkade att hovrätten skulle upphäva de två aktuella punkterna i domslutet i den särskilda skiljedomen.

Gazprom gjorde i hovrätten gällande att det hade förekommit flera fel i förfarandet, bl.a. att skiljenämnden i den särskilda skiljedomen gått utöver parternas yrkanden och åberopanden när den fastställde en formel för hur stor årlig volym av naturgas som skulle levereras. Naftogaz motsatte sig att skiljedomen skulle upphävas till någon del och anförde bl.a. att det inte hade förekommit något fel i förfarandet.

Dagens dom innebär att Gazproms talan avslås och att den särskilda skiljedomen därmed inte ska upphävas till någon del. Som ett led i bedömningen har hovrätten funnit att det inte är visat att det förekom något fel i förfarandet.

Hovrättens dom får inte överklagas.