logotyp

Domstolsverket med och bygger gemensam digital infrastruktur

Domstolsverket kommer tillsammans med åtta andra myndigheter att arbeta med att etablera en gemensam digital infrastruktur, efter beslut från regeringen. Målet med regeringsuppdraget är att förenkla och effektivisera informationsutbytet mellan myndigheter, regioner och kommuner.

I augusti lämnades slutrapporten om regeringsuppdraget ”Ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte”. Uppdraget samordnades av Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och Domstolsverket var en av de medverkande myndigheterna.

Nu har regeringen, utifrån slutrapportens förslag, beslutat om ett nationellt uppdrag för att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte. DIGG kommer att samordna uppdraget, där Domstolsverket och ytterligare sju myndigheter ingår.

- Det känns mycket roligt att vi nu får vara med och skapa ett gemensamt, effektivt och standardiserat sätt att skicka och utbyta digital information. Jag ser stora vinster för hela samhället – det kommer leda till ett både snabbare och säkrare utbyte av information, säger Per Lehto, enhetschef för IT-samordning, Domstolsverket.

Regeringsuppdraget ska slutredovisas den 31 januari 2021. Övriga myndigheter som ingår i regeringsuppdraget är: Bolagsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Riksarkivet samt Skatteverket.