Högsta förvaltningsdomstolen
 

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning till offentligt biträde

Mål: 5522-19

Fråga om i vilken utsträckning ett offentligt biträde, som har sin verksamhet långt ifrån den underrätt och överrätt som har hanterat den rättsliga angelägenheten, kan få ersättning för tidspillan och utlägg i överrätten (Mål nr 5522-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1857-19).