Domstolsverkets logotyp
 

Antalet inställda förhandlingar ökar

Med anledning av den pågående pandemin ställs många förhandlingar vid landets domstolar in. Från och med idag kommer Domstolsverket att varje vecka publicera statistik över antalet inställda förhandlingar på domstol.se

En viss ökning av antalet inställda förhandlingar märktes redan i början av mars hos samtliga domstolsslag exklusive hyresnämnderna. Sedan vecka 12 har antalet inställda förhandlingar ökat markant. Från att tidigare år ställt in ca 700 förhandlingar per vecka har antalet nu ökat till ca 1 300 under den senaste veckan.

På tingsrätterna är andelen inställda förhandlingar nu omkring 40 procent jämfört med tidigare 20 procent. Hovrätterna har närmare fördubblat sin andel som numera är en bit över 30 procent. Även vid förvaltningsrätterna syns en ökning om än inte lika stor.

Brottmålen dominerar och utgjorde den senaste veckan drygt hälften av antalet inställda förhandlingar i tingsrätterna. Cirka en tredjedel av alla brottmålsförhandlingar ställdes in under dessa två veckor.

Det kan finnas flera orsaker till att en förhandling ställs in. Det kan bero på sjukdom hos domstolens personal eller hos parter och vittnen. Det kan också bero på bristande delgivning, att ett mål har avgjorts på handlingarna eller att en förlikning har nåtts.

- I de siffror vi nu presenterar går det inte att se hur många förhandlingar som ställts in på grund av coronapandemin, men tendensen är tydlig. En del av de förhandlingar som ställs in nu skulle ha ägt rum den närmsta veckan medan andra var planerade längre fram i vår, säger Charlotte Driving på Domstolsverket.

Varje domstol är en egen myndighet och beslutar själv hur de ska planera sin verksamhet utifrån sina olika förutsättningar. Olika delar av landet är också olika hårt drabbade och hittills har domstolarna i Stockholmsområdet ställt in flest mål. Generellt sett prioriterar domstolarna i första hand så kallade fristmål och mål som av annan anledning är brådskande. Det innebär för tingsrätterna exempelvis förhandlingar i mål med frihetsberövade, ungdomsmål, samt konkursansökningar. Förvaltningsrätterna prioriterar exempelvis mål om tvångsvård (LVU och LVM), offentlig upphandling, förvar och betalningssäkring.