Förvaltningsrätten i Stockholm
 

Förvaltningsrätten upphäver Arbetsmiljöverkets förbud gällande Serafens vård- och omsorgsboende

Mål: 8036-20
Arbetsmiljöverket har förbjudit Stockholms kommun att utföra patientnära arbete med brukare med konstaterad eller misstänkt covid-19-smitta, om inte skyddsutrustning i form av visir i kombination med munskydd bärs. Förvaltningsrätten anser att begreppet ”patientnära arbete” inte är så tydligt och precist som krävs för att kommunen ska kunna förutse vilka åtgärder som behöver vidtas och upphäver därför beslutet.

Huvudskyddsombudet stoppade den 7 april 2020 arbetet vid vård- och omsorgsboendet Serafen på Kungsholmen i Stockholm. Skyddsstoppet avsåg allt arbete där det fanns risk för exponering av konstaterad smitta (covid-19) närmare än en meters avstånd. Huvud­skyddsombudet ansåg till skillnad från arbetsgivaren att munskydd är nödvändigt även om man har visir.

Efter att Stockholms kommun vänt sig till Arbetsmiljöverket för ett ställningstagande, beslutade verket samma dag att förbjuda patientnära arbete på det aktuella arbetsstället. I förbudet angavs som villkor att visir ska bäras i kombination med munskydd.

Förvaltningsrättens bedömning

När en myndighet meddelar ett förbud är det viktigt att det är tydligt för den som förbudet riktar sig mot vad förbudet innebär. Stockholms kommun har uppgett i sitt överklagande att förbudet är alltför otydligt och ospecificerat. Förvaltningsrätten instämmer i denna uppfattning, eftersom Arbetsmiljöverket inte tydliggjort vad som avses med patientnära arbete. Verket har inte angett vid vilka arbetsmoment som förbudet gäller, eller om förbudet gäller vid allt arbete inom ett visst avstånd från brukaren. Förvaltningsrätten bedömer därför att förbudet inte är så tydligt och precist som krävs för att kommunen ska kunna förutse vilka åtgärder som behöver vidtas.

- Förvaltningsrättens avgörande innebär ingen medicinsk bedömning av vilken skyddsutrustning som ska användas i vissa arbetsmoment. I stället var det de rättsliga kraven på ett förbud som blev avgörande, säger chefsrådmannen Johan Lundmark.