logotyp

Mats Melin leder coronakommissionen

Statsminister Stefan Löfven presenterade den 30 juni den kommission som ska granska Sveriges hantering av coronapandemin. Ordförande i kommissionen blir Mats Melin, justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen 2011–2018.

Representanter för hälso- och sjukvården, kommuner samt kompetenser inom områdena statsvetenskap och nationalekonomi kommer också att ingå. Kommissionen ska utvärdera regeringens, förvaltningsmyndigheternas, regionernas och kommunernas åtgärder samt samarbetet med EU, internationella organ och grannländerna. Den ska också utvärdera hur krishanteringen inom Regeringskansliet och regeringens kommunikation har fungerat. Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2022. Två delredovisningar ska lämnas, en den 30 november 2020 och en den 31 oktober 2021. Den första delredovisningen ska avse smittspridning inom vård och omsorg om äldre.