Bygglim får stå kostnaderna för undersökningsplan avseende föroreningar i Sundsvallsbukten

Mål: M 2927-17
Domstolen har prövat en tvist mellan två bolag om vem som ska betala för undersökningen av de föroreningar som uppkommit till följd av att ca 13 200 tunnor innehållande kvicksilverhaltigt avfall dumpades under åren 1961–1964 utanför Åstön i Sundsvallsbukten.

Bygglim Sverige AB har upprättat en undersökningsplan avseende dumpningsområdet för de aktuella tunnorna och sedan krävt att Fortum Ljunga Kraft AB i likvidation ska ersätta bolaget för kostnaderna för planen. Som skäl för detta har Bygglim framfört att tunnorna kommer från verksamhet som har bedrivits av Fortum Ljunga Kraft i likvidation och dumpats av det bolaget. Fortum Ljunga Kraft i likvidation har bestritt kravet och gjort ett stort antal invändningar mot detta. Mark- och miljödomstolen har mot bakgrund av en omorganisation 1985 inom den koncern som båda bolagen ingick i, bedömt att det inte är skäligt att lägga kostnaden på Fortum Ljunga Kraft i likvidation. Domstolen har därför ogillat Bygglims talan.

Mark- och miljödomstolen har genom domen prövat flera principiella frågor som om ett krav på efterbehandling av förorenad mark/vatten kan prekluderas, om det offentligrättsliga ansvaret för miljöföroreningar kan avtalas bort, under vilka förhållanden miljöbalken är tillämplig på dumpning som skett före 1969 på internationellt vatten, om det i det aktuella fallet finns en förorenings­skada och vilka bolag som kan ses som verksamhetsutövare. Bygglim har i flera av dessa frågor vunnit framgång. Att domstolen ändå väljer att låta kostnaderna stanna på Bygglim beror på att detta bolag, i samband med den internkoncerna omorganisationen 1985, får anses ha tagit över allt ansvar för PVC-verksamheten vid Stockviksverken, inklusive det offentligrättsliga ansvaret för avhjälpande av miljöskador.

Enligt chefsrådmannen Elisabet Wass Löfstedt kan domen komma att få betydelse för hur regelverket kring avhjälpande av föroreningsskador ska tillämpas. Den ger däremot inte svar på frågan om hur man fortsättningsvis ska hantera de tunnor med kvicksilverhaltigt avfall som dumpats i Sundsvallsbukten.

Faktaruta

Stockholms superfosfat fabriks AB (numera Fortum Ljunga Kraft AB i likvidation) tillverkade från mitten av 1940-talet polyvinylklorid (PVC) vid Stockviksverken i Sundsvall. Vid produktionen uppkom avfall i form av en kvicksilverhaltig katalysatormassa. Under åren 1961­–64 gjorde bolaget sig av med avfallet genom att gjuta in det i betong i metalltunnor och dumpa tunnorna inom ett ca 12 km2 stort område i Sundsvallsbukten i Östersjön. Uppskattningsvis dumpades ca 13 200 tunnor inom det aktuella området under denna period.

Länsstyrelsen i Västernorrland påbörjade 2006 en utredning angående föroreningarna till följd av de dumpade tunnorna. Sedan länsstyrelsen tagit fram en ansvarsutredning åtog sig Bygglim Sverige AB, som 1985 hade förvärvat PVC-verksamheten, genom ett avtal med länsstyrelsen att upprätta en undersökningsplan avseende dumpningsområdet. Tvist har därefter uppstått om vem som slutligt ska stå kostnaderna för undersökningsplanen.