logotyp

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Mål: 6562-19
En privat tandvårdskliniks förvärv av tjänster från en utländsk tandläkare har ansetts avse mervärdesskattepliktig personaluthyrning, inte från skatteplikt undantagna tandvårdstjänster.

Omsättning av en tjänst är som huvudregel mervärdesskattepliktig. Från skatteplikt undantas emellertid bl.a. omsättning av tjänster som utgör tandvård.

Högsta förvaltningsdomstolen har i flera tidigare avgöranden bedömt hur gränsen ska dras mellan tjänster som utgör skattepliktig uthyrning av personal och tjänster som utgör från skatteplikt undantagen sjukvård. Mot bakgrund av de slutsatser i gränsdragningsfrågan som domstolen dragit i sin tidigare praxis fann den att de tjänster som en tandläkare skulle tillhandahålla till en tandvårdsklinik inte omfattades av undantaget från skatteplikt för tandvård.

Bifogade filer