Högsta förvaltningsdomstolen
 

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Mål: 6357-19
Fråga om handlingar som förvaras hos ett regionägt bolag med uppdrag att sköta regionens förvaltning av donationsstiftelser utgör allmänna handlingar.

Var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter förutsatt att uppgifterna i dessa inte omfattas av sekretess, s.k. handlingsoffentlighet. I vissa fall gäller det också handlingar hos andra än myndigheter, exempelvis hos bolag eller stiftelser som en kommun eller en region utövar ett rättsligt bestämmande inflytande i.

Med stöd av reglerna om handlingsoffentlighet har en person hos Region Stockholm begärt att få ta del av två handlingar som avser en upphandling som ett regionägt bolag utfört för regionens räkning.

Region Stockholm förvaltade ca 130 stiftelser genom s.k. anknuten förvaltning, dvs. genom att i enlighet med ett stiftelseförordnande hade åtagit sig förvaltningen. Regionens förvaltaruppdrag avseende stiftelserna, som var bildade genom privata donationer, utfördes av bolaget.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att om en myndighet i enlighet med ett stiftelseförordnande har åtagit sig att förvalta en stiftelses egendom har myndigheten hand om stiftelsens handlingar i egenskap av ett organ i stiftelsen. Handlingar som tillhör stiftelserna fick därmed anses ha inkommit till och upprättats hos stiftelserna.

Regionen utövade i detta fall inte något rättsligt bestämmande inflytande i stiftelserna i offentlighets- och sekretesslagens mening och stiftelserna fanns inte med i bilagan till den lagen. Handlingar som hörde till stiftelserna kunde därför inte anses vara allmänna, varken hos stiftelserna som sådana eller hos regionen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade vidare att regionens förvaltning skedde via ett regionägt bolag men att det fortfarande var regionen som var förvaltare. Regionen utövade ett rättsligt bestämmande inflytande i bolaget och handlingsoffentlighet gällde därför hos bolaget. Eftersom bolaget ansågs förvara handlingar som hörde till donationsstiftelserna var handlingarna dock inte allmänna hos bolaget, även om de förvarades där rent fysiskt.

De i målet aktuella handlingarna ansågs alltså höra till stiftelserna och var därför inte allmänna.