Högsta förvaltningsdomstolen
 

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Mål: 406-20
Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att reglerna om skattefrihet för s.k. personaloptioner är tillämpliga när optionerna ger den anställde rätt att förvärva aktier genom användande av teckningsoptioner enligt ett visst förfarande.

Förmåner som en anställd får från sin arbetsgivare är som huvudregel skattepliktiga. Förmån i form av personaloptioner ska emellertid under vissa förutsättningar undantas från beskattning. En personaloption är en rätt att i framtiden förvärva värdepapper på förmånliga villkor. Ett av villkoren för skattefrihet är att personaloptionerna utnyttjas för förvärv av andelar i det företag som optionerna har förvärvats från.

Målet gällde en person som hade ansökt om förhandsbesked för att få klarhet i om detta villkor var uppfyllt om förvärvet av andelar genomfördes genom användande av teckningsoptioner enligt ett visst förfarande. Den anställde hade av sin arbetsgivare erbjudits personaloptioner, som gav honom rätt att förvärva andelar i bolaget. Förvärvet av andelar skulle genomföras på så sätt att bolaget först skulle överlåta ett antal teckningsoptioner till honom, vilka sedan omedelbart skulle utnyttjas för att teckna aktier i bolaget.

Högsta förvaltningsdomstolen anförde att kravet på att personaloptionen ska utnyttjas för förvärv av andelar i företaget syftar till att säkerställa att den anställde genom att utnyttja optionen blir delägare i företaget och därigenom får del av vinsterna i detta. De aktuella personaloptionerna var utformade så att om den anställde valde att utnyttja optionerna så skulle det ovillkorligen leda till att han blev delägare i bolaget. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade vidare att aktieförvärvet skulle genomföras med användande av ett i aktiebolagslagen anvisat och reglerat förfarande för förvärv av nya aktier. Den omständigheten att förvärvet även skulle innefatta det ledet att den anställde först skulle tilldelas teckningsoptioner, vilka därefter omedelbart skulle utnyttjas för förvärv av aktier, kunde mot den bakgrunden inte anses innebära att personaloptionerna utnyttjades för att förvärva något annat än andelar i bolaget. Kravet att optionen ska utnyttjas för förvärv av andel i företaget var således uppfyllt.