logotyp

Kommunbeslut om förbud mot bön på arbetstid upphävs

Mål: 7680-19
Förvaltningsrätten i Malmö upphäver Bromölla kommuns beslut om förbud mot bön på arbetstid. Kommunens beslut anses strida mot bestämmelserna om religionsfrihet i grundlagen och Europakonventionen.

Kommunstyrelsen i Bromölla kommun beslutade den 28 maj 2019 att fastställa ”Riktlinje avseende arbete och religion”, tillämplig för arbetstagare med kommunen som arbetsgivare. Enligt beslutet skulle det i riktlinjen anges att ”bönestund på betald arbetstid inte är tillåtet”. Beslutet överklagades av en kommunmedlem som gjorde gällande att beslutet var olagligt, bl.a. med hänvisning till religionsfriheten.

Förvaltningsrätten konstaterar i domen att kommunens beslut strider mot bestämmelserna om religionsfrihet i regeringsformen och Europakonventionen och upphäver därför beslutet.

- Religionsfriheten innebär i princip inte att en anställd kan vägra att utföra uppgifter som normalt ingår i arbetet, säger rådmannen Henrik Hedberg. På vilket sätt som religionsutövningen går ut över arbetet måste dock kunna prövas i varje enskilt fall. Kommunens riktlinje är utformad som ett generellt förbud, utan möjlighet till bedömning i det enskilda fallet.

I förvaltningsrätten gjorde kommunen bl.a. gällande att riktlinjen inte skulle uppfattas som ett totalförbud mot bön under arbetstid och att det fanns utrymme för tolkning och individuella bedömningar. Förvaltningsrätten var dock av en annan uppfattning, enligt Henrik Hedberg.

- Den beslutade riktlinjen har inte ansetts ge något sådant utrymme, och därför har det inte inverkat på domstolens prövning att kommunen senare har förklarat att man ska göra individuella bedömningar. Prövningen har utgått från vad som faktiskt står i beslutet, och så som beslutet är utformat är bedömningen att det strider mot bestämmelserna om religionsfrihet.

Mer fakta

En kommunmedlem har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövat genom att överklaga det hos förvaltningsrätten, som då gör en laglighetsprövning. Den som klagar ska visa att:

– beslutet inte har kommit till på lagligt sätt

– beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen

– det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det

– eller att beslutet strider mot lag eller annan författning

Förvaltningsrätten kan inte ta hänsyn till andra omständigheter än dessa. Rätten får heller inte pröva det överklagade beslutets lämplighet.