Högsta förvaltningsdomstolen
 

Prövningstillstånd meddelat i mål om bevissäkring

Mål: 655-20

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller tillämpningen av reglerna om bevissäkring avseende handlingar som är lagrade i en molntjänst (Mål nr 655-20, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 3089-19).