logotyp

Beslut om skyddsjakt på svan upphävs

Mål: 4638-19
Domstolen anser att länsstyrelsen inte hade grund för beslutet om skyddsjakt på en knölsvanshane i Malmö kanal år 2019.

Länsstyrelsen i Skåne län beslutade den 3 april 2019, efter ansökan från Malmö stad, att tillåta skyddsjakt på en knölsvanshane som häckade i Malmö kanal. Svanen hade boplats i kanalen, tillsammans med en hona, och hade vid flera tillfällen uppträtt aggressivt mot förbipasserande kanotister. Beslutet om skyddsjakt verkställdes några dagar senare.

Länsstyrelsens beslut överklagades av ett stort antal privatpersoner samt olika djurskyddsföreningar.

- I dagens dom konstaterar förvaltningsrätten att den bestämmelse i jaktförordningen som tillåter skyddsjakt ska tillämpas mycket restriktivt och att skyddsjakt kan tillåtas endast om mycket starka allmänna intressen är i fråga. Domstolen anser att annat inte har framkommit än att svanen uppvisade ett naturligt beteende i sitt försvar av boplatsen, säger Henrik Hedberg, rådman på förvaltningsrätten i Malmö.

Utöver vad Malmö stad angett i sin ansökan visar utredningen inte att kanotister eller allmänheten i övrigt i någon större utsträckning var förhindrade att nyttja kanalen eller att det fanns risk för olyckor. Det finns inte heller några uppgifter om att några mer allvarliga incidenter hade inträffat på grund av svanens beteende. Förvaltningsrätten anser mot den bakgrunden att förutsättningarna för skyddsjakt inte var uppfyllda och att länsstyrelsen därför inte hade grund för sitt beslut.

Om skyddsjakt

I 23 a § första stycket jaktförordningen (1987:985) anges att om det inte finns någon annan lämplig lösning, och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde, får beslut om jakt som avses i 23 b, 24, 25 och 29 §§ meddelas av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmän-intresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön (punkten 1).