Högsta förvaltningsdomstolen
 

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Mål: 1852-20
Fordringar som utgör lagertillgångar får värderas till upplupet anskaffningsvärde vid inkomstbeskattningen.

En lagertillgång är en tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning. Vid beskattningen får ett företag som huvudregel inte ta upp en sådan tillgång till ett lägre värde än det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Dessa begrepp definieras inte i skattelagstiftningen utan i stället hänvisas till de definitioner som gäller i redovisningslagstiftningen.

Ett bolag som förvärvar portföljer av förfallna konsumentfordringar värderar fordringarna till upplupet anskaffningsvärde i redovisningen. Detta värde motsvarar nuvärdet av förväntade kassaflöden beräknat med ledning av en effektivränta. I en ansökan om förhandsbesked ställde allmänna ombudet hos Skatteverket frågan om upplupet anskaffningsvärde är ett värde som omfattas av de skattemässiga reglerna om lagervärdering.

Skatterättsnämnden inhämtade ett yttrande från Bokföringsnämnden. I yttrandet konstaterade nämnden att upplupet anskaffningsvärde är en metod för att bestämma anskaffningsvärdet enligt redovisningslagstiftningen. Högsta förvaltningsdomstolen gör ingen annan bedömning. Upplupet anskaffningsvärde omfattas därför även av den definition av anskaffningsvärde som gäller för lagertillgångar vid beskattningen.