Högsta domstolens logotyp
 

Anmälan av fordran i konkurs har lett till preskriptionsavbrott

Mål: T 6323-19
En man tog år 2004 upp ett lån. Året därpå gick han i konkurs och lånefordran togs upp i konkursbouppteckningen. Konkursen skrevs av år 2008. När borgenären väckte talan mot mannen år 2017, hävdade mannen att fordran var preskriberad. I målet uppkom frågan om den tioåriga preskriptionstiden ska räknas från år 2004 eller om konkursen har inneburit ett preskriptionsavbrott så att preskriptionstiden i stället ska räknas från år 2008.

För att ny preskriptionstid ska löpa från konkursens slut krävs enligt lagen att fordran har åberopats i konkursförfarandet och att gäldenären har delgetts eller underrättats om borgenärens anspråk i konkursen.

Högsta domstolen har i målet konstaterat att lagens krav på underrättelse till gäldenären är uppfyllt redan genom att fordran anmäls till konkursförvaltaren.

I det aktuella fallet har domstolen kommit fram till att borgenären anmälde fordran till konkursförvaltaren. Därmed hade fordran åberopats i konkursen och även lagens krav på underrättelse var uppfyllt. Ny preskriptionstid kom därför att löpa från konkursens slut. Fordran är därmed inte preskriberad.