logotyp

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Mål: 4058-20
En ansökan om förhandsbesked har avvisats i den del frågeställningen avsett beskattning av arvode för uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag, eftersom denna fråga redan besvarats i Högsta förvaltningsdomstolens praxis. Den presumtion för tjänstebeskattning hos ledamoten som enligt praxis gäller för styrelseuppdrag i aktiebolag har vidare ansetts gälla även vid uppdrag i ömsesidiga försäkringsbolag och ideella föreningar.

Av Högsta förvaltningsdomstolens praxis följer att arvoden för uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag i regel ska beskattas hos styrelseledamoten och som inkomst av tjänst.

Genom en ansökan om förhandsbesked ville en person få klarhet i om arvoden som hon erhöll för uppdrag som styrelseledamot i flera aktiebolag, ett ömsesidigt försäkringsbolag och en ideell förening kunde redovisas inom ramen för en enskild näringsverksamhet.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att frågan beträffande styrelseuppdragen i aktiebolagen redan besvarats i praxis. Det ansågs därmed inte vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att förhandsbesked lämnades i den frågan. Eftersom förutsättningarna för när förhandsbesked får lämnas därmed inte var uppfyllda skulle förhandsbeskedet undanröjas och ansökningen avvisas i den delen.

Vad gällde styrelseuppdragen i det ömsesidiga försäkringsbolaget och den ideella föreningen anförde Högsta förvaltningsdomstolen att sådana uppdrag, i likhet med vad som gäller styrelseuppdrag i aktiebolag, måste innehas av en fysisk person och är av personlig karaktär. Den presumtion för tjänstebeskattning hos ledamoten som på grund härav gäller för styrelseuppdrag i aktiebolag ansågs därför gälla även för dessa styrelseuppdrag.

Bifogade filer