Högsta förvaltningsdomstolen
 

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Mål: 4262-20
Fråga om avdrag för ingående skatt som hänför sig till driftskostnader och leasingavgifter för personbilar när den beskattningsbara personen omsätter både skattepliktiga och från skatteplikt undantagna tjänster. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Vid förhyrning av en personbil som används i en verksamhet som medför skattskyldighet får ingående skatt som hänför sig till driftskostnader dras av i sin helhet. Förutsatt att bilen i mer än ringa omfattning används i verksamheten får avdrag göras även för hälften av den ingående skatt som hänför sig till hyra.

Målet gäller ett bolag som överväger att leasa personbilar som ska användas när bolaget tillhandahåller skattepliktiga hushållstjänster och från skatteplikt undantagna omsorgstjänster. Leasingbil A ska användas för tillhandahållandet av båda tjänsteslagen. Leasingbil B ska användas uteslutande när omsorgstjänster tillhandahålls och leasingbil C ska användas bara för tillhandahållande av hushållstjänster. Bolaget ansökte om förhandsbesked för att få veta om det har rätt till avdrag för den ingående skatt som belöper på driftskostnaderna och för hälften av den ingående skatt som belöper på leasingavgifterna för bilarna.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att bolagets verksamhet består av två delar där den ena delen, omsättningen av hushållstjänster, medför skattskyldighet medan den andra delen, omsättningen av omsorgstjänster, är undantagen från skatteplikt. Domstolen konstaterade vidare att bolagets rätt till avdrag är beroende av vilken del av verksamheten som var och en av bilarna ska användas i eftersom det bara är användning i den verksamhet som medför skattskyldighet som berättigar till avdrag (RÅ 1989 not. 159).

Högsta förvaltningsdomstolen fann att bolaget inte får dra av någon ingående skatt som hänför sig till leasingbil B eftersom den inte ska användas i den verksamhet som medför skattskyldighet. Avdrag får däremot göras för ingående skatt som hänför sig till driftskostnader och hälften av den skatt som hänför sig till leasingavgifter för leasingbil C som ska användas uteslutande i den verksamhet som medför skattskyldighet. Vidare ansåg domstolen att bolaget har rätt till avdrag för driftskostnader som hänför sig till leasingbil A som ska användas i båda verksamheterna. Förutsatt att bilen används i mer än ringa omfattning i den verksamhet som medför skattskyldighet har bolaget även rätt till avdrag för hälften av den ingående skatt som hänför sig till leasingavgifter för den.