logotyp

Försäkringsersättning minskas till hälften

Mål: T 898-20
En bil förstördes genom en brand. Vid skaderegleringen lämnade bilägaren oriktiga uppgifter. Högsta domstolen har nu funnit att försäkringsersättningen till följd av det ska minskas (sättas ned) till hälften.

Enligt lag kan den ersättning som en försäkringstagare är berättigad till sättas ned eller helt falla bort, om försäkringstagaren uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktiga uppgifter vid skaderegleringen och uppgifterna är av betydelse för vilken ersättning som han eller hon är berättigad till.

Målet i Högsta domstolen gällde försäkringsersättning efter en bilbrand. Vid skaderegleringen hade bilägaren uppsåtligen lämnat vissa oriktiga uppgifter. Uppgifterna skulle, om försäkringsbolaget hade godtagit dem, ha medfört att försäkringsersättning betalades med 190 000 kr i stället för rätteligen 150 000 kr. Försäkringsbolaget avböjde att betala ut någon ersättning alls.

Högsta domstolen kom fram till att ersättningen borde minskas till hälften av det belopp som försäkringstagaren annars skulle ha haft rätt till, dvs. till 75 000 kr. I domen görs principiella uttalanden om hur stor minskning av en försäkringsersättning som oriktiga uppgifter bör föranleda.

Bifogade filer