Hovrätten för Övre Norrland
 

Hovrätten dömer pappa och två söner för mord med hedersmotiv i målet om det så kallade bussmordet i Kiruna

Mål: B 1254-20
Tingsrätten dömde den 11 december 2020 en pappa och två söner för ett mord som ägde rum på en buss i Kiruna. Även hovrätten dömer nu pappan och de båda sönerna för mordet. Pappan döms till livstids fängelse och sönerna, som är 15 och 17 år gamla, döms till sluten ungdomsvård.

Hovrätten instämmer i tingsrättens slutsats att åklagaren har bevisat att pappan och de båda sönerna tillsammans och i samförstånd har utfört mordet. När det gäller påföljden för sönerna har hovrätten kommit fram till att tiden för den slutna ungdomsvården i någon mån ska sänkas; till 2 år och 6 månader för 15-åringen och 3 år och 6 månader för 17-åringen.

Hovrätten anser att ett motiv till brottet har varit hedersrelaterat och att detta förhållande bör påverka gärningens straffvärde i högre utsträckning för pappan än för sönernas del. Vid bestämmande av straffvärdet för den äldre av bröderna har hovrätten bland annat beaktat att han inte har utövat något dödligt våld och att han inte har agerat med samma direkta avsikt att döda som pappan och den yngre brodern.

­– Gärningen har varit hänsynslös, planerad och offret har utsatts för ett svårt lidande. Till det kommer ett hedersmotiv som framför allt för pappans del är försvårande. Påföljden för pappan ska därför vara lagens strängaste, det vill säga fängelse på livstid, säger rättens ordförande hovrättspresident Erik Sundström.

I likhet med tingsrätten anser hovrätten att åklagarens utvisningsyrkande avseende pappan ska avslås. Skälet är att det idag finns ett verkställighetshinder som kan antas bestå när fängelsestraffet är avtjänat. De två nämndemän som deltagit i avgörandet är skiljaktiga i denna fråga och anser att pappan ska utvisas.

Hovrätten gör ingen ändring av de skadestånd som tingsrätten har dömt ut.

Utöver åtalet för mord har hovrätten även dömt sönerna för varsitt fall av övergrepp i rättssak i anslutning till mordet. Pappan har därutöver dömts för sexuellt ofredande och olaga hot som inte har samband med mordet.

Hedersmotiv

Som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktas bland annat om ett motiv för brottet varit att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder. Detta följer av 29 kap. 2 § 10 p. brottsbalken.

Bestämmelsen trädde i kraft den 1 juli 2020. Med begreppet ”heder” avser lagstiftaren en sådan kollektivt präglad heder som kännetecknas av starka patriarkala eller heteronormativa föreställningar om att familjens eller släktens anseende, ställning eller liknande är beroende av de individuella medlemmarnas anseende (till exempel familjemedlemmars kyskhet och oskuld samt deras faktiska och påstådda handlande i förhållande till sådana ideal). Det är tillräckligt att ett motiv för brottet har varit hänförligt till heder. Genom formuleringen ”bevara eller återupprätta” träffas dels brott som begås för att motverka att hedern skadas eller förloras, men dels också brott som begås när hedern redan anses skadad eller förlorad (se regeringens proposition 2019/20:131).