logotyp

Tingsrätten har beslutat att avslå begäran om avvisning av åklagarens bevisning i Gamlestaden-målet

Mål: B 533-21, B 6972-20
Tingsrätten har idag beslutat att avslå två tilltalades begäranden om avvisning av åklagarens bevisning avseende s.k. Encrochattar.

– Att tingsrätten inte avvisar bevisningen betyder inte att tingsrätten slutligt har tagit ställning till vilken betydelse denna bevisningen får i målet säger Robert Eneljung, rådman och en av två juristdomare som ska döma i målet.

 

Om huvudförhandlingen

Huvudförhandlingen i målet kommer att inledas fredagen den 26 mars 2021, pågå i cirka 40 dagar och beräknas vara avslutad den 24 juni 2021. En preliminär huvudförhandlingsplan med närmare information om vad som kommer att ske respektive förhandlingsdag finns tillgänglig vid tingsrätten, se nedan under rubriken beställa material. Huvudförhandlingen kommer att börja kl. 09.00 varje dag utom måndagar då den börjar kl. 10.00.

Med hänsyn till pågående pandemi och antalet inblandade aktörer kommer antalet åhörarplatser att vara kraftigt begränsat. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för anhöriga samt media som föranmält sig (ej kameramän och fotografer) och sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats.

De inledande huvudförhandlingsdagarna kommer det även att finnas extra åhörarplatser i en sidosal med bild- och ljudöverföring från rättssalarna. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Alla åhörare ombeds vara på plats i god tid innan förhandlingen påbörjas.

Säkerhetskontroll
Göteborgs tingsrätt genomför alltid en säkerhetskontroll vid entrén (för att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler). Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor och andra medhavda föremål kontrolleras genom att de körs genom en röntgenmaskin. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig. Om möjligt undvik att ta med större väskor. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Övrigt
Tingsrätten har beslutat om särskilda ordningsregler som kommer att gälla i rättssalen.

Beställa material
För att beställa material kontakta domstolshandläggaren Marika Arvidsson, se kontaktuppgifter. Ange tydligt vilket material som önskas. Eftersom förundersökningsprotokollen med bilagor är mycket omfattande kan dessa inte skickas per e-post. Stämningsansökan och förundersökningsprotokollen kommer därför, fram till förhandlingen inleds den 26 mars 2021, att finnas tillgängliga i tingsrättens reception i digitalt format lagrade på USB-minnen. En kostnad om 120 kronor tas ut per USB-minne.