Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har idag gett Boliden Mineral AB tillstånd till brytning av malm och gråberg i ett nytt dagbrott i Liikavaara vid Aitikgruvan, Gällivare kommun

Mål: M 2672-18
Enligt en dom från mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt får Boliden Mineral AB tillstånd att bryta malm och gråberg i ytterligare ett dagbrott beläget i Liikavaara i närheten av Aitikgruvan i Gällivare.

Aitikgruvan är idag Europas största koppargruva som sedan tidigare har två dagbrott; Aitik och Salmijärvi. Nuvarande tillstånd för Aitik omfattar brytning och anrikning av malm till en mängd av 45 miljoner ton per år och malmen i Liikavaara kommer att brytas inom ramen för den volymen. I relation till dagbrottet i Aitik är den planerade brytningen begränsad och motsvarar ett drygt års full brytning i Aitik. Dagbrottet planeras att vara i drift under en period då metall­halterna i Aitikdagbrottet är låga.

Det nya tillståndet är kopplat till tidigare tillstånd för hela gruvverksamheten vid Aitik (s.k. ändringstillstånd) och flera villkor för verksamheten som sedan tidigare finns i Aitikgruvans tillstånd kommer därför att gälla även för det nya dagbrottet. För att bryta malmen måste bolaget enligt domen vidta olika åtgärder för att skydda människor och natur från att störas eller skadas. Bolaget måste säkerställa att verksamheten inte orsakar för högt buller och att det inte uppstår vibrationer och luftstötvågor som överskrider föreskrivna gränsvärden. Bolaget är också skyldigt att kompensera för den skada som ändå uppstår av verksamheten.

Malmen från Liikavaara ska transporteras via en truckväg till Aitik. Allt förorenat vatten från dagbrottet i Liikavaara ska överledas till Aitik och hanteras där. Anrikning av malm och hantering av syrabildande gråberg och anrikningssand kommer också att ske i Aitik. Bolaget får vidare tillstånd till bl.a. ett nytt gråbergsupplag för deponering av upp till 15 miljoner ton miljögråberg vid Liikavaara.

Boliden Mineral AB har även fått ett s.k. Natura 2000-tillstånd avseende påverkan på det enligt lag skyddade området Kalix och Torne älvsystem. Bolaget meddelas också dispens från förbuden i artskyddsförordningen för vissa arter som kan påverkas inom området.

Brytning enligt tillståndet är tidsbegränsad och får pågå i högst 12 år.

Påverkan på flera motstående intressen har prövats i målet. Domstolen har kommit fram till att nyttan för samhället av en relativt stor och stabil kopparproduktion i Sverige är stor och att det till viss del väger upp de olägenheter och den negativa påverkan som verksamheten orsakar. Trots att de verksamheter som redan finns i området idag i form av rennäring, flygplats och europaväg också är skyddade som riksintressen så bedömer domstolen att möjligheten att nyttja fyndigheten i Liikavaara bör tillåtas.

Domstolen har också prövat frågan om inverkan på närboende där flera privatpersoner har framfört att störningarna från gruvverksamheten redan idag är så besvärliga att det är olämpligt att bo i vissa områden.

En process för inlösen av fastigheter i området pågår och är inte helt avslutad. Bolaget har under domstolsprocessen åtagit sig att lösa in vissa fastigheter med kvarvarande boende.

- Att inlösenprocessen för närboende inte är avslutad gör att domstolen har bestämt att tillståndet inte får nyttjas förrän om ett år räknat från idag. Vi bedömer att det ska ge tillräcklig tid för att lösa frågan, förklarar rättens ordförande, tf. chefsrådmannen Katarina Brodin.

- En av flera viktiga frågor i målet är påverkan på rennäringen, säger Erik Olauson som tekniskt kunnig domare i målet. Vi har bedömt att gruvans verksamhet kan samexistera med rennäringen men att bolaget måste vidta flera försiktighetsåtgärder för att minska påverkan, bl.a. skyddsstängsel och skrämselsystem för att renen inte ska ta sig in på väg E 10.

- Även frågan om påverkan på kommunikationer har bedömts av domstolen. Det finns ett förslag om en omledning av E 10:an som annars skulle gå rakt genom dagbrottet. Domstolen har bestämt att någon sprängning av berg som kan påverka E 10:an inte får ske förrän den nya vägen kan användas. Den nya vägen kommer även att behöva stängas av vid sprängning, men domstolen har bedömt att det kan ske på ett säkert sätt, tillägger Katarina Brodin.

Bolaget ska även ställa en ekonomisk säkerhet om sammanlagt 60 miljoner kronor att användas för framtida efterbehandling av området.

Domen vinner laga kraft om tre veckor om den inte överklagas till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.