Förvaltningsrätten i Karlstad
 

Nej till Muminpark på Skutberget i Karlstad

Mål: 207-20, 224-20, 254-20
Enligt förvaltningsrätten anses beslutet om temaparken inte röra en kommunal angelägenhet och strider dessutom mot bestämmelserna om stöd till enskild näringsidkare. Beslutet har därför upphävts.

Kommunfullmäktige i Karlstad beslutade den 19 december 2019 att godkänna ett avtal mellan kommunen och det finska företaget Muumimaailma Oy om byggnation av en temapark på Skutberget. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som nu har meddelat dom i målet. Rätten var inte enig. En av ledamöterna var skiljaktig.

– En Muminpark i Karlstad kan visserligen vara av ett allmänt intresse för kommunen, men kostnaderna för temaparken kan inte betraktas som proportionerliga i förhållande till den förväntade nyttan av parken, säger rättens ordförande Johan Montelius.

- Företaget har i och med avtalet dessutom fått en ekonomisk fördel som det inte skulle ha fått under normala marknadsmässiga förhållanden och därigenom ett individuellt inriktat stöd som inte är tillåtet, fortsätter ordföranden.

 

Laglighetsprövning

Om du anser att en kommuns eller regions beslut strider mot någon lag eller författning kan du begära laglighetsprövning. Det gör du till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten har prövat om kommunens beslut varit lagligt genom en s.k. laglighetsprövning. Vid en sådan är prövningen begränsad till frågan om beslutets laglighet. Det saknas således möjlighet att pröva beslutets lämplighet eller skälighet. Vid laglighetsprövning kan domstolen upphäva eller godkänna beslutet men inte ändra det.