Prövningstillstånd i målet om omarrondering Stora Tuna m.m. i Borlänge och Falu kommun

Mål: F 4434-21
Mark- och miljööverdomstolen har meddelat beslut i fråga om prövningstillstånd i målet om omarronderingen Stora Tuna m.m. i Borlänge och Falu kommun

Målet som berör drygt 1 200 markägare avser en omarrondering av skogs- och åkermark i Borlänge och Falu kommun. Lantmäteriet beslutade om omarrondering den 14 oktober 2020 och efter överklagande av ett antal sakägare avslog mark- och miljödomstolen i dom den 23 mars 2021 de flesta överklagandena med några mindre undantag. Ett antal av markägarna överklagade mark- och miljödomstolens dom till Mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljööverdomstolen har den 23 juni 2021 beslutat att ge prövningstillstånd i målet avseende följande:

  1. ett av överklagandena som berör en fråga om ett visst skifte ska tillföras en eller flera av tre andra fastigheter,
  2. ett av överklagandena i den del det avser ersättningsbeslutet för ett visst skifte, samt
  3. ett av överklagandena i den del det avser frågan om fastighetsbildningsbeslutet ska kompletteras med beslut om fördelning av andelstal i tolv gemensamhetsanläggningar.

Mark- och miljööverdomstolen har i övrigt inte gett prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens dom och Lantmäteriets beslut står därför fast i dessa delar. Mark- och miljööverdomstolens beslut i fråga om prövningstillstånd går inte att överklaga.

Målet kommer nu att handläggas vidare i de delar som prövningstillstånd har getts.

Mark- och miljööverdomstolens beslut att meddela prövningstillstånd går att beställa via länken till höger.