Högsta förvaltningsdomstolen
 

Prövningstillstånd meddelat i mål om gravrätt enligt begravningslagen

Mål: 755-21
Fråga om under vilka förutsättningar fler personer än den först antecknade gravrättsinnehavaren kan antecknas som gravrättsinnehavare till en grav. (Mål nr 755-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4361-20).