Förvaltningsrätten i Uppsalas logotyp
 

Förvaltningsrätten upphäver beslut om oredlighet i forskning

Mål: 7104-20
Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (nämnden) beslutade i september 2020 att en forskare vid Karolinska Institutet gjort sig skyldig till oredlighet i forskning enligt den nya lagstiftning som började gälla den 1 januari 2020. Förvaltningsrätten gör nu en annan tolkning och bedömer att forskaren inte har gjort sig skyldig till oredlighet i forskning i de fyra vetenskapliga artiklar som granskats.

Nämnden beslutade att forskaren hade gjort sig skyldig till oredlighet i forskning i fyra vetenskapliga artiklar som publicerades åren 2013–2016. Forskaren överklagade beslutet.

Förvaltningsrätten, som har hållit muntlig förhandling i målet, gör en annan bedömning än nämnden. Enligt förvaltnings­rätten är det visserligen utrett att artiklarna innehåller bilder som inte överensstämmer med de resultat som bilderna sägs visa, vilket innebär att det är fråga om förfalskningar i lagens mening. Forskaren har däremot inte varit grovt oaktsam, ett krav som enligt den nya lagen måste vara uppfyllt (se faktarutan nedan). Förvaltningsrättens dom innebär att forskaren inte har gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. Rätten är enig.

Förvaltningsrättens dom kan överklagas till Kammarrätten i Stockholm.

– Även om utredningen visar att det har varit svårt att se på vilket sätt bilderna varit felaktiga bedömer rätten att forskaren brustit i sitt ansvar vid granskningen av artiklarna. Det som framkommit visar däremot inte att forskaren har varit grovt oaktsam, säger Anders Lagerwall, tillförordnad rådman.

Lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning

Lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning trädde i kraft den 1 januari 2020. I lagen förtydligas att forskare har ansvar för att följa god forskningssed i sin forskning. Genom lagen inrättades en särskild nämnd för prövning av frågor om oredlighet i forskning, vilket tidigare hanterats av forskningshuvudmännen själva.

Oredlighet i forskning definieras i lagen som en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning.