logotyp

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Mål: 3869-21
Undanröjt förhandsbesked om inkomstskatt.

Ett bolag ansökte om förhandsbesked för att få veta om en intäkt, som beräknas enligt en s.k. effektivräntemetod och utgör ränta enligt god redovisningssed, omfattas av definitionen av ränteinkomster i 24 kap. 3 § inkomstskattelagen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det, i den aktuella situationen, blir en utredningsfråga att fastställa om den ränteintäkt som räknas fram enligt effektivräntemetoden är en sådan ränteinkomst som omfattas av definitionen i inkomstskattelagen. Eftersom utredningsfrågor inte lämpar sig för prövning inom ramen för ett förhandsbesked undanröjde Högsta förvaltningsdomstolen Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisade ansökan.