logotyp

Återbetalning av korttidsstöd vid beslut om vinstutdelning

Mål: 3590-21, 3815-21, 4604-21, 4642-21, 4792-21
Redan ett beslut om vinstutdelning kan, även om det inte verkställs, leda till återbetalning av stöd vid korttidsarbete om bolaget inte lämnar en godtagbar förklaring. Kammarrätten gör en helhetsbedömning i varje enskilt fall.

Kammarrätten har i dag meddelat flera domar där bolag som beslutat om vinstutdelning eller återbetalning av aktieägartillskott är skyldiga att betala tillbaka utbetalt stöd vid korttidsarbete eftersom de anses ha förorsakat att stödet har utbetalats på felaktig grund.

De aktuella bolagen har intygat att de har allvarliga ekonomiska svårigheter i ansökan om stöd samtidigt som de har beslutat om vinstutdelning eller återbetalning av aktieägartillskott i nära anslutning till eller under en pågående stödperiod.

Enligt kammarrätten utgör redan ett beslut om vinstutdelning eller liknande utbetalning, även om det inte verkställs, en tydlig indikation på att bolaget inte anser sig ha allvarliga ekonomiska svårigheter. Kammarrätten anser därför att Tillväxtverket har uppfyllt sin initiala bevisbörda angående återbetalningsskyldighet redan när verket har visat att ett beslut om utdelning har fattats. Bolaget, som har lättast för att redogöra för sin ekonomiska situation och övervägandena bakom beslutet om vinstutdelning, måste då kunna lämna en godtagbar förklaring för att stödet inte ska återkrävas.

De förklaringar som de aktuella bolagen har lämnat, bland annat att vinstutdelningarna inte har verkställts eller tagits tillbaka, har inte ansetts vara tillräckliga för att visa att bolagen har haft sådana tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som har orsakats av något förhållande utom bolagens kontroll och som inte rimligen har kunnat förutses eller undvikas.

I ett fall godtogs dock bolagets förklaring eftersom bolaget hade lämnat in fel årsredovisning till Bolagsverket och ingen vinstutdelning hade beslutats.

– Eftersom en helhetsbedömning görs av omständigheterna i varje enskilt fall är det inte möjligt att på förhand ge exempel på vilka förklaringar som kommer att anses vara godtagbara. Möjligheten att beviljas stöd trots vinstutdelning togs bort helt efter en lagändring som började gälla i december 2020, säger Haike Degenkolbe, kammarrättsråd.

Fakta

Korttidspermitteringar innebär att anställda går ner i arbetstid en tid samtidigt som arbetsgivaren får ekonomiskt stöd av staten (stöd vid korttidsarbete). De anställda får behålla en stor del av sin lön samtidigt som företagets personalkostnader minskar.

För att en arbetsgivare ska godkännas för stöd vid korttidsarbete krävs bland annat att arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som har orsakats av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll och inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas.

En arbetsgivare som genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stöd lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp, är återbetalningsskyldig för det som har betalats ut för mycket.

Det är förvaltningsrätten som prövar överklaganden av Tillväxtverkets beslut om stöd vid korttidsarbete. Förvaltningsrättens avgöranden kan i sin tur överklagas till kammarrätten. Avgöranden från kammarrätten kan slutligen överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Vid överklagande till kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen krävs prövningstillstånd för att domstolen ska ta upp målet till prövning.

Kammarrätten har i nuläget fått in cirka 1 300 mål om stöd vid korttidsarbete. En stor andel av dessa mål avser frågan om återbetalning av stöd vid korttidsarbete.