Oklarhet i lagstiftning gällande vindkraft till havs

Mål: M 3133-20, M 1569-21
Till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt har två ansökningar om vindkraft till havs utmed kusten i Gävleborgs län inkommit. Ansökningarna kommer från två olika sökanden och avser till viss del samma område. Fråga har uppkommit om hur det kan vara möjligt?

För att uppföra vindkraftverk krävs att den som söker tillstånd har ”rådighet” över den mark eller det vattenområde som ansökan avser. Rådigheten är normalt exklusiv och begränsad till en sökande. På land ges rådighet normalt genom avtal mellan fastighetsägaren och den som avser att bygga vindkraftverk.

I det fall det avser allmänt vattenområde till havs är det normalt Kammarkollegiet som ger besked om rådighet. Kammarkollegiet anger då endast att kollegiet inte har något att invända mot verksamhetsutövarens ansökan att disponera allmänt vattenområde, oberoende om en eller flera vill ha rådighet över allmänt vattenområde.

Tydligare lagstiftning kan behövas

Nuvarande regelsystem kan alltså innebära att två olika sökanden kan söka och möjligen få tillstånd till havsbaserad vindkraft i samma allmänna vattenområde.

Domstolen har påtalat till ansvarigt departement om att tydligare lagstiftning behövs i denna del. Domstolen har för de ansökningar som är aktuella vid mark- och miljödomstolen att tillämpa och förhålla sig till de regler som nu gäller.