Högsta förvaltningsdomstolens logotyp

Prövningstillstånd meddelat i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade

Mål: 2143-21
Fråga om den enskilde har rätt till ersättning för ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för assistans som utförts innan uppgifter som ska lämnas enligt 11 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade har lämnats. (Mål nr 2143-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6219-20).