Malmö tingsrätts logotyp
 

Fällande domar i ett mål om brott kopplade till en offentlig upphandling

Tingsrätten har idag dömt tre män till fleråriga fängelsestraff för grova trolöshetsbrott och grova mutbrott. Två av männen döms för grovt tagande av muta och grov trolöshet mot huvudman. Den tredje döms för grovt givande av muta och medhjälp till grov trolöshet mot huvudman. Männen ska be-tala skadestånd till Region Skåne och Västra Götalandsregionen med totalt ca 25 miljoner kr. En av männen meddelas också näringsförbud.

Under åren 2018–2019 genomförde Region Skåne och Västra Götalandsregionen en offentlig upphandling av ett IT-baserat processtöd för primärvården. Två av de åtalade var anställda i Region Skåne och ingick i den expertgrupp som regionen hade bildat för upphandlingsförfarandet. Den tredje åtalade var företrädare för det bolag som vann upphandlingen.

Tingsrätten har kommit fram till att de åtalade har gjort sig skyldiga till trolöshetsbrott och mutbrott under upphandlingen. Den slutsatsen har tingsrätten dragit av den omfattande bevisning som åklagarna har presenterat i målet. Den centrala bevisningen har utgjorts av kommunikation mellan de åtalade via den krypterade meddelandetjänsten Whatsapp. Denna bevisning har säkrats från bl.a. datorer och mobiltelefoner tillhörande de åtalade och det bolag som vann upphandlingen. De åtalade har utväxlat ett mycket stort antal meddelanden före, under och efter upphandlingen. Meddelandena från de åtalade som ingick i expertgruppen till företrädaren för det vinnande bolaget har i ett stort antal fall innehållit sekretessbelagd information om upphandlingsprocessen. Kommunikationen har oftast ägt rum under kvällar och helger. Ett stort antal meddelanden kan tids- och innehållsmässigt knytas till vissa bestämda händelser under upphandlingsprocessen.

De åtalades förklaringar till kontakterna och innehållet i meddelandena och den motbevisning som de har lagt fram har inte varit tillräckliga för att rubba tingsrättens slutsats att åtalet är styrkt.

 

De två tidigare regionanställda döms till fängelse i 3 år och 6 månader.

Företrädaren för bolaget som vann upphandlingen döms till fängelse i 4 år.

Vid bedömningen av brottslighetens straffvärde har tingsrätten beaktat att brottsligheten har avsett betydande värden och innefattat mutor till personer inom offentlig verksamhet med särskilt ansvarsfulla ställningar. Det har också beaktats att brottsligheten har äventyrat förtroendet till samhällsinstitutionerna. Tingsrätten har inte funnit det bevisat att brottsligheten innebar att det förelåg fara för patientsäkerheten.

De åtalade ska solidariskt betala skadestånd till regionerna med ca 25 miljoner kr. Företrädaren för bolaget som vann upphandlingen meddelas också näringsförbud i fem år.

Huvudförhandlingen har pågått under 17 dagar. Domare i målet har varit chefsrådmannen Dag Cohen och rådmannen Christina Nilsson (referent) samt tre nämndemän.