Förvaltningsrätten i Uppsala
 

Dom om förbud mot gränsöverskridande online-handel med CBD-produkter

Mål: 1702-21
Förvaltningsrätten har idag meddelat dom i ett mål om förbud vid vite att sälja produkter innehållande CBD; ett ämne som utvinns ur cannabisplantan. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och anser att Läkemedelsverket har haft rätt att förbjuda försäljningen fast den skett via Internet från ett annat EU-land.

Läkemedelsverket förbjöd ett nederländskt företag att sälja vissa CBD-produkter till kunder i Sverige. Motiveringen var att produkterna såldes med påståenden om medicinska egenskaper och därför skulle definieras som läkemedel, vilket innebär att försäljningen kräver godkännande.

Företaget invände bland annat att svenska regler inte gällde för försäljningen eftersom den skedde via Internet från Nederländerna. Företaget hänvisade till lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster (e-handelslagen). E-handelslagen, som bygger på ett EU-direktiv, innebär att nationella regler i vissa fall inte får begränsa rätten att erbjuda online-tjänster inom EES. Förvaltningsrätten avslår nu överklagandet, och menar att e-handelslagen inte är tillämplig i den aktuella situationen.

– Läkemedel som säljs här i landet ska vara godkända här, även om försäljningen sker via Internet. Vi bedömer att e-handelslagen inte påverkar när det gäller den sortens krav, säger Anna Maria Åslund Nilsson, lagman. Förvaltningsrättens dom, som kan överklagas till Kammarrätten i Stockholm, innebär att Läkemedelsverkets beslut fortsätter att gälla.

Faktaruta

CBD är ett ämne som utvinns ur industri-hampa, en variant av cannabisplantan. Läkemedelsverket och förvaltningsrätten har i ett antal fall ansett att CBD-produkter är att betrakta som läkemedel på grund av hur de har presenterats.