Kammarrätten i Jönköpings logotyp
 

Nationella bestämmelser för att beräkna elnätsföretagens avkastning strider mot unionsrätten

Mål: 1103--1222-21
Kammarrätten har idag meddelat dom i 120 mål som rör vilka intäkter som ett stort antal nätföretag högst får ha under en fyraårsperiod, så kallad intäktsram. Intäktsramen styr hur stora avgifter företagen kan ta ut från sina kunder. Kammarrätten har funnit att centrala bestämmelser i den nationella regleringen strider mot unionsrätten och inte får tillämpas.

Elnäten i Sverige bedrivs som naturliga monopol och elanvändare kan inte välja nätföretag. Nätverksamheten är dock reglerad genom ellagen (1997:857). Vart fjärde år ska Energi­marknads­inspek­tionen besluta om ett nätföretags intäktsram för kom­man­de fyra år. När myndigheten fastställer intäkts­ramen beaktas företagets kapitalkost­nader och löpan­de kostnader. I kapital­kost­naderna ingår bl.a. sådan avkast­ning som behövs för att få tillgång till kapital för investeringar.

Energimarknadsinspektionen har beslutat om intäktsram för perioden 2020–2023. När myndigheten beräknade avkastningen tillämpades nya bestäm­melser i förordningen (2018:1520) om intäktsram för elnäts­verksamhet. Majoriteten av Sveriges nät­företag överklagade till Förvalt­nings­rätten i Linköping, som i huvudsak biföll deras överklaganden. Energi­mark­nads­inspek­tionen överklagade till kammar­rätten.

Genom dagens domar konstaterar kammarrätten att de nya be­stämmelserna i förordningen inte strider mot ellagen, men däremot mot unionsrätten. Målen ska därför åter till Energi­mark­nads­inspek­tionen som ska fastställa nya intäktsramar. Vid den nya beräkningen ska myndig­heten agera inom de ramar som det unions­rättsliga regel­verket ställer upp.

”Kammarrättens domar innebär inte att domstolen tar ställning till vilka intäkter som nätföretagen får ha, utan endast att Energi­­mark­nads­inspektionen inte får tillämpa de nationella beräk­nings­­be­stämmelserna avseende avkastningen. Målen ska nu åter till myn­digheten för att, inom de ramar som kammar­rätten har angivit, fastställa vilka intäktsramar som ska gälla. Det går därför inte att uttala sig om hur dagens domar kommer att påverka nätföre­tagens kunder”, säger Linda Svärd, kammarrätts­råd.

Kammarrätten har även avgjort vissa företagsspecifika frågor. I bifogad dom aktualiseras samtliga frågor som kammarrätten har prövat i de 120 målen (mål nr 1211–1214-21).