Högsta förvaltningsdomstolen
 

Prövningstillstånd meddelat i mål om skattetillägg

Mål: 3365-22
Fråga om avdragsförbudet i 25 a kap. 19 § första stycket 4 inkomstskattelagen (1999:1229) är tillämpligt på kapitalförlust på fordran som förvärvats i samband med försäljning av näringsbetingade andelar (Mål nr 3365-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 318-22).