Högsta förvaltningsdomstolen
 

Sjukpenning

Mål: 5070--5071-21
Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att ett läkarintyg som bygger på uppgifter från personen det gäller kan vara tillräckligt för sjukpenning.

Pressmeddelande: Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att det är den försäkrade som ska göra sannolikt att arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom. Det avgörande för bedömningen av rätten till sjukpenning är vilken sjukdom det rör sig om och på vilket sätt sjukdomen påverkar förmågan att utföra arbete. Det viktigaste underlaget för bedömningen är vanligtvis det läkarintyg som personen ska lämna in till Försäkringskassan.

Domstolen konstaterar vidare att det vid kroppsliga sjukdomar är naturligt att läkarintyget innehåller en beskrivning och bedömning av vad som kommit fram genom till exempel blodprov, röntgen eller fysiologiska undersökningar. När det gäller psykiatriska tillstånd måste den behandlande läkarens bedömning i stor utsträckning däremot utgå från de uppgifter som den försäkrade lämnar. Det som är avgörande för bedömningen av rätten till sjukpenning är emellertid inte uppgifterna i sig utan läkarens värdering och bedömning av uppgifterna i kombination med de eventuella iakttagelser som läkaren har gjort.

- Domstolen har alltså kommit fram till att även ett läkarintyg där bedömningen huvudsakligen grundas på uppgifter från den försäkrade kan vara tillräckligt för att det ska anses vara sannolikt att den försäkrade saknar förmåga att utföra arbete säger Inga-Lill Askersjö, justitieråd.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande innebär att personen som målet handlar om beviljas sjukpenning.

Rätten var enig.

Faktaruta

Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna i Sverige. Domstolens huvuduppgift är att skapa prejudikat, det vill säga vägledande avgöranden för myndigheter, förvaltningsrätter och kammarrätter.

För att en person ska kunna beviljas sjukpenning krävs att personens arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel. Arbetsförmågan ska i första hand bedömas i förhållande till personens ordinarie arbetsuppgifter. Senare i sjukperioden kan arbetsförmågan komma att bedömas mot alla slags arbeten på arbetsmarknaden. Den som ansöker om sjukpenning ska efter sjunde dagen i sjukperioden lämna ett läkarintyg som anger vilken sjukdom personen har (diagnos), hur den yttrar sig (funktionsnedsättning) och vad det är som gör att personen inte kan arbeta (aktivitetsbegränsning).