Högsta förvaltningsdomstolens logotyp

Prövningstillstånd meddelat i mål om återställande av försutten tid m.m.

Mål: 4799--4801-22
Fråga om förutsättningarna för att återställa tiden för överklagande av Skatteverkets beslut om inkomstskatt och påförande av skattetillägg när överklagandefristen har försuttits och det gjorts gällande att detta berott på att beslutet inte har nått adressaten (Mål nr 4799-4801-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 986-988-22).