Hovrätten för Övre Norrlands logotyp
 

Dom i mål om ekonomisk brottslighet

Mål: B 986-22
Hovrätten har i dag skärpt straffet för en kvinna i mål om ekonomisk brottslighet.

Tingsrätten dömde kvinnan för diverse ekonomisk brottslighet till fängelse tre år och sex månader. Hon meddelades också näringsförbud i fem år och påfördes skattetillägg.

Kvinnan överklagade tingsrättens dom och yrkade att hon skulle frikännas från åtalet i sin helhet eller dömas till en lindrigare påföljd. Även åklagaren överklagade tingsrättens dom och yrkade att alla näringspenningtvättsbrott skulle bedömas som grova och att fängelsestraffet under alla förhållanden skulle skärpas.

Hovrätten har liksom tingsrätten kommit fram till att kvinnan gjort sig skyldig till samtliga gärningar. Gärningarna har rubricerats på samma sätt som i tingsrätten förutom att hovrätten gjort bedömningen att de näringspenningtvättsbrott som tingsrätten ansett vara av normalgraden i stället är grova. Kvinnan har nu dömts för cirka 40 fall av näringspenningtvätt, grova brott, samt flera fall av grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott och skattebrott av normalgraden. Hovrätten har höjt fängelsestraffet till fyra års fängelse och har också fastställt tingsrättens beslut om skattetillägg och näringsförbud. Kvinnan är fortsatt häktad.

– Eftersom hovrätten bedömt samtliga fall av näringspenningtvätt som grova brott har påföljden skärpts, säger rättens ordförande hovrättslagman Susanne Lundgren Jonasson.

Hovrätten är enig i sin dom.